| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Historia / Kalendarium do 1945 roku


VIII - IX w.
Na nie istniejącej dziś wyspie (tam gdzie obecnie znajduje się kościół św. Ottona), utworzonej przez ramiona rzeki Słupi, powstał niewielki gród obronny. W miejscu tym istniała przeprawa przez Słupię na ważnym szlaku komunikacyjno - handlowym Gdańsk - Szczecin.

X - początek XI w.
Za panowania Mieszka I i na początku XI w. Wybrzeże Słowińskie należy do państwa Piastów.

XII w.
Nawet nieco wcześniej, na wschodnim zboczu doliny Słupi, w pewnej odległości od grodu powstaje otwarta osada przygrodowa i najstarszy kościół słupski św. Piotra. Inna wczesnośredniowieczna osada otwarta istniała prawdopodobnie przy dzisiejszej ul. Traugutta. W tym czasie Słupskiem - Castellanina Slupensis - władają książęta sławieńscy zwani Raciborzycami.

1180
Tak zwany falsyfikat gnieźnieński stwierdza, że król duński, Waldemar II przez kilka lat do około 1225 - 1227 r. zajmuje Słupsk.

1227 - 1236
W wyniku walk o Słupsk i Sławno jakie toczyli między sobą książę zachodnio-pomorski Barnim I i książę gdański Świętopełk - Słupsk znajduje się kolejno pod panowaniem tego pierwszego (około 1227 r.), a następnie od około 1230-1236 r. pod władzą Świętopełka.

1236
Pierwsza autentyczna wiadomość o kasztelanie słupskim Janie.

27 marca 1240
Książę Świętopełk wystawia dokument określający ówczesny Słupsk wraz z okolicą jako jedną parafię św. Piotra.

1269
Pierwsza wzmianka źródłowa mówiąca o Słupsku jako mieście - "civitas". Informacja odnosi się do osady położonej na terenie obecnej starówki. Prawdopodobnie wcześniej, w 1265 r. książę Świętopełk nadał Słupskowi miejskie prawa lubeckie.

1307 - 1317
Święcowie, możnowładczy ród piastujący liczne urzędy w Słupsku, dopuszczają się zdrady i oddają pod panowanie brandenburskie ziemię słupską, uzyskując w zamian dożywotnio urząd kasztelański w Słupsku oraz w lenno ziemię darłowską, sławieńską i polanowską, a także Tucholę i Nowe.

9 września 1310
Margrabiowie brandenburscy Jan i Waldemar dokonują relokacji Słupska - położonego na lewym brzegu Słupi. Wśród licznych nadań i przywilejów miasto otrzymuje: 200 łanów ziemi oraz 10 lat wolnizny (zwolnienie od wszelkich świadczeń), ponadto prawo posiadania 6 wolnych od opłat statków rybackich do połowów śledzi na własny użytek. Miasto lokacyjne otrzymuje nowy kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.

1313
Margrabiowie zatwierdzają dotychczasowe przywileje, jednocześnie rozszerzają nadania i uprawnienia miasta: Słupsk otrzymuje odcinek Słupi od miasta do morza wraz z przyległymi pasami ziemi szerokości 5 prętów po obu brzegach rzeki; rozszerzono prawa mieszczan do wszechstronnego użytkowania swoich statków; dodano miastu 60 łanów lasu oraz zezwolono na zakup dalszych 40 łanów lasów i pastwisk nad Słupią.

1329
Książęta szczecińscy Otton I i Barnim III Wielki oddają Ziemię Słupską Krzyżakom w zastaw na 12 lat za sumę 6 tysięcy grzywien.

1337
Mieszczanie słupscy nabywają od Święców znaczne obszary ziemi po obu stronach Słupi oraz port Ustkę.

1368 - 1372
Jeszcze w 1368 r. miasto uzyskuje od księcia Bogusława V przywilej menniczy (być może dokument stanowił późniejszy falsyfikat). Następuje formalne wyodrębnienie się księstwa słupskiego. Słupsk staje się jego stolicą i rezydencją książęcą. Pierwszym władcą zostje Bogusław V z rodu Gryfitów. Książę rozpoczyna budowę nowego zamku w Słupsku, ale jego rychła śmierć w 1373 r. przerywa budowę. Stałą siedzibą książęcą jest zamek w Darłowie.

1382
W czasie zjazdu przedstawicieli miast hanzeatyckich w Strzałowie delegacja ze Słupska składa prośbę o przyjęcie do Hanzy. W ten sposób kupcy słupscy uzyskują przywileje w portach przynależne członkom związku oraz rozszerzenie zachodnich i północnych rynków.

1409 - 1410
Książę Bogusław VIII obawiając się potęgi zakonu i w zamian za wysoki żołd zobowiązuje się wspomagać Krzyżaków przeciw Polsce; po klęsce zakonu (w czasie wojny polsko-krzyżackiej) staje po stronie Jagiełły i składa mu hołd. Król wynagradza księcia licznymi nadaniami, m.in. daje mu w lenno kilka grodów pomorskich.

1447
Rządy w księstwie obejmuje Eryk I, zdetronizowany król Danii i pozostałych państw skandynawskich, sprzymierzeniec Krzyżaków. Jeszcze w czasie jego panowania znaczną rolę w Księstwie Słupskim zaczyna odgrywać Eryk II, syn księcia Wołogoskiego, ożeniony w 1451 r. z córką Bogusława IX Zofią - spadkobierczynią Eryka I.

1521
Bogusław X składa hołd lenny cesarzowi Karolowi V, stając się księciem Rzeszy, a tym samym uwalniając księstwo od pretensji elektorów brandenburskich.

1524 - 1525
Po śmierci Bogusława X jego synowie Jerzy I i Barnim IX potwierdzają przywileje miasta. W związku z działalnością Jana Amandusa, jednego z radykalnych przedstawicieli reformacji, zapoczątkowany wcześniej ruch pro reformatorski osiąga w Słupsku burzliwy charakter. M.in. niszczone i rabowane są kościoły.
Po interwencji księcia Jerzego I w mieście przywrócono nabożeństwa katolickie. Książę zezwola również na działalność jednego kaznodziei luterańskiego, którym jest Jakub Hogensee z Prus.

1560
Wiadomość o polskim pastorze Pawle Buntowskim, nauczającym katechizmu i wygłaszającym kazania dla ludności wendyjskiej.

1586
Rozwój piśmiennictwa religijnego po polsku - w Gdańsku wydano "Duchowne pieśni Marcina Lutra y ynszich nabożnych mązow z niemieckiego w Slawiesky ięzik wilożone", autorem przekładu jest Szymon Krofey.

1630
Do Słupska wkroczyli Szwedzi, miasto zostaje obciążone kontrybucjami i kosztami zakwaterowania wojsk, zdarzały się rabunki, a epidemia i pożar pogłębiły kryzys; liczba mieszkańców spadła do około 3200-3300.

1640
Dialekt kaszubski zostaje dopuszczony tylko w nauce religii.

1643
W Gdańsku wydany zostaje Mały Katechizm Marcina Lutra, przetłumaczony przez Michała Mostnika (Pontanusa) - pastora ze Smołdzina, z języka niemieckiego na "słowięski".

1756 - 1763
W czasie wojny 7-letniej (prusko-rosyjskiej) liczba mieszkańców spada z około 4500 do około 3600. Przemarsze i kwaterunki różnych wojsk ponownie osłabiają gospodarkę Słupska.

luty 1807
Podczas kampanii napoleońskiej na Pomorzu ok. 1500 żołnierzy legii nadwiślańskiej i pospolitego ruszenia wielkopolskiego pod dowództwem generała Michała Sokolnickiego zdobywa Słupsk, ważny punkt oporu pruskiego przeciwko Napoleonowi. Z miasta ściągnięto kontrybucję w wysokości 10 tys. talarów. Po 2 tygodniach pobytu Polacy opuścili miasto.

1808
Wydano nową ustawę miejską - miastem miały zarządzać rada miejska i magistrat z burmistrzem na czele.

1809
Wybrano pierwszą radę miejską Słupska liczącą 39 członków i 13 zastępców. Rada pełniła funkcje ustawodawcze i kontrolne.

1831
7 stycznia, w nieistniejącym już domu przy ul. Grodzkiej (Holstenstrasse) przychodzi na świat Heinrich von Stephan, późniejszy wielki reformator światowej poczty, minister łączności w kaiserowskich Niemczech, wynalazca kartki pocztowej (zm.1897 w Berlinie)

1831
Ostatecznie zniesiono zależność Ustki od Słupska. Miasto zrzekło się odwiecznych praw do Ustki na rzecz państwa pruskiego.

1869 - 1870
Linia kolejowa Szczecin-Gdańsk dotarła do Słupska. W mieście uruchomiono warsztaty naprawcze taboru kolejowego.

1878 - 1900
Ugruntował się profil przemysłu Słupska, w którym dominującą rolę wiodą: przemysł materiałów budowlanych, drzewny i metalowo-maszynowy.

4.VII.1901
Oficjalnie otwarto ratusz, wzniesiono koszary wojskowe, synagogę, gmach landratu oraz remizę straży pożarnej. Od 1903 r. czynna była Miejska Biblioteka publiczna..

1909
Oddano do użytku zajezdnię tramwajową przy Amtstrasse (obecnie ul. Tramwajowa)

1903 - 1910
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa mechanicznej oczyszczalni ścieków.

1910
W kwietniu na ulicach Słupska pojawiają się pierwsze tramwaje. Komunikacja ta - z krótką przerwą na naprawę zniszczeń wojennych - będzie funkcjonowała do roku 1959.

1915
W Jezierzycach, kosztem 10 milionów marek powstaje port lotniczy dla sterowców.

1916
Powstaje lotnisko przy ul. Grottgera. Przetrwało do lat sześćdziesiątych minionego stulecia, w jednym z byłych hangarów mieści się obecnie hala sportowa klubu "Czarni".

1917 - 1927
W kościele św. Ottona pracę duszpasterską wśród katolików polskiego pochodzenia prowadził gorący patriota polski, Ślązak, ksiądz Adolf Pojda. Rozbudowano i zmodernizowano gazownię, zakłady wodociągowe i elektrownię miejską.

1924
W Nowej Bramie utworzono Heimatmuseum.

1926
Działająca od 1923 r. NSDAP wystąpiła oficjalnie i publicznie. Po 1930 r. nastąpił gwałtowny wzrost szeregów tej partii i zwolenników nazizmu. Otwarto stadion przy obecnej ulicy Madalińskiego. Na uroczystość przybył prezydent Hindenburg, którego imieniem obiekt nazwano.

1928
W kwietniu drodze na Biegun Północny ląduje w podsłupskich Jezierzycach sterowiec "Italia" pod dowództwem słynnego polarnika, gen. Umberto Nobile.

1936
W podsłupskim Redzikowie powstaje lotnisko wojskowe Luftwaffe.

1938
Początek budowy w Ustce nowoczesnego portu z molem, którego długość planowano na 1500 metrów. Wg założeń ustecki port miał być odpowiedzią Rzeszy na polską Gdynię. Inwestycję przerwano 20 września 1939 roku.

Jesień 1939
Na Wybrzeże Słowińskie przybywają pierwsze transporty polskich robotników przymusowych. Ogółem w latach 1939 - 1945 niewolniczo pracuje na tych terenach kilka tysięcy Polaków.

1944
W Słupsku zlokalizowano podobóz (Aussenarbeitslager Stolp) dla więźniów obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Od połowy roku napływ, ogarniętej paniką, ludności z Prus Wschodnich. Jesienią rozpoczęto przygotowania miasta i rejonu do obrony.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button